Operacijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore sofinancirajo:

  • Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
  • Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda;  prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih vod,
  • občine iz občinskih proračunov.
Operacija, katere glavni cilj je optimalna ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Sore, je obsežna in zahtevna tudi s finančnega vidika. Investicijska vrednost skupine projektov za vse štiri občine skupaj je ocenjena na 29.607.536,00 EUR z DDV, od katere je upravičenih stroškov za sofinanciranje iz EU Kohezijskega sklada 24.672.947,00 EUR. Ocenjeni prispevek EU iz Kohezijskega sklada znaša 15.934.012,98 EUR.


 

 © Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011