• Zakaj je operacija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore potrebna?
  Obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih porečja Sore je dotrajana in neustrezna, kar obremenjuje okolje ter onesnažuje površinske in podzemne vode. Izvedba operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore pa bo v občinah Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri zagotovila optimalni način zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Skupina projektov zajema izgradnjo in izboljšavo kanalizacijskih sistemov ter posodobitev in razširitev čistilnih naprav. Z izboljšavo celotnega stanja kanalizacijskih sistemov in posodobitvijo infrastrukture bodo omenjene občine zmanjšale negativne vplive na okolje in občanom posredno zagotovile bolj kakovostne življenjske pogoje. Investicije v ureditev kanalizacijskih sistemov so potrebne tudi zaradi evropske okoljske zakonodaje, ki od Slovenije zahteva izgradnjo ustrezne infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
   
 • Kaj bodo občine na Škofjeloškem pridobile z operacijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore?
  Cilj operacije je optimalna ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Sore z izgradnjo in izboljšavo kanalizacijskih sistemov ter posodobitvijo in razširitvijo čistilnih naprav v vseh štirih občinah na Škofjeloškem: Škofji Loki, Gorenji vasi – Poljane, Železnikih in Žireh. Izvedba skupine projektov bo prispevala k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, predvsem na površinske in podzemne vode. Operacija bo prav tako prinesla koristi na družbenem in gospodarskem področju, saj se bo povečala kakovost življenja in izboljšalo zdravstveno stanje prebivalstva, pričakuje pa se tudi celovit razvoj podeželja in večji razvoj turizma.
 • Kako bo gradnja kanalizacijske infrastrukture vplivala na okolje?
  Nadgradnja kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav na Škofjeloškem bo prispevala k zmanjšanju onesnaževanja okolja zaradi neprečiščenih komunalnih odplak. Izvedba skupine projektov bo vplivala na izboljšanje učinka čiščenja reke Sore in zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja iz naselij v porečju Sore. Moteč vpliv na okolico pri izgradnji kanalizacije, kot so zapore prometa, otežen dostop do objektov, hrup in podobno, se pričakuje le v času gradnje. Izvedba operacije bo potekala v skladu s predpisi o varstvu pri gradbenih delih. Prebivalci, ki živijo v neposredni bližini izvajanja gradbenih del, bodo o poteku gradnje pravočasno obveščeni preko različnih medijev. Pred izvedbo vseh gradenj bodo izvajalci del skladno s predpisi zavarovali gradbišča in med delom poskrbeli za ustrezen strokovni nadzor.
   
 • Kakšne koristi prinaša operacija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore prebivalcem občin na Škofjeloškem?
  S skupino projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore bo na kanalizacijo na novo priključenih 8.532 prebivalcev iz vseh štirih občin na Škofjeloškem, zgrajeno in izboljšano bo 23,39 km kanalizacije. Na vse čistilne naprave bo na novo priključenih 9.476 PE iz gospodinjstev, industrije in negospodarstva. Operacija bo prispevala k zmanjšanju pritiskov na naravno okolje, izboljšanju zdravja in življenjskih pogojev prebivalstva ter boljši gospodarski infrastrukturi, ki bo pospešila nadaljnji gospodarski razvoj regije in rast podeželskega turizma.
   
 • Kdaj predvidoma bo operacija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore zaključena?
  Nadgradnja kanalizacijskega sistema in pripadajočih objektov ter čistilnih naprav v občinah na Škofjeloškem bo potekala med leti 2011 in 2014. Operacija bo zaključena predvidoma do decembra 2014. O poteku gradbenih del in postopkih priključitve na kanalizacijsko omrežje vas bomo sproti obveščali preko spletne strani www.porecje-sore.si  in spletnih strani občin ter drugih lokalnih medijev. 

 

 © Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011