Aktualno stanje obeh projektov, ki potekata v sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, Projekt Občina Gorenja vas-Poljane«

  Primarna kanalizacija z uporabnim dovoljenjem

Občina Gorenja vas - Poljane je za tehnično pregledan primarni kanalizacijski sistem Trebija -Gorenja vas 1. faza (Gorenja vas - Hotavlje, vključno z naseljem Hotavlje), ki se je zgradil v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore - Občina Gorenja vas - Poljane že pridobila uporabno dovoljenje

Prav tako je bilo uporabno dovoljenje pridobljeno za kanalizacijski siatem Trebija - Gorenja vas, 2. in 3. faza (Hotavlje - Podgora, vključno z naseljem Podgora, ter Podgora - Trebija z naseljem Trebija).Kanalizacija zgrajena že v 95 odstotkih

Gradnja kanalizacije poteka na območju naselij Trebija in Podgora. Do konca maja 2014 je bilo zgrajeno 6.617 m kanalizacijskega sistema, kar predstavlja 95% celotne dolžine kanalizacije. Za območje naselij Gorenja vas in Hotavlje oz. kanalizacijskega sistema Hotavlje in Hotavlje-Gorenja vas je bil dne 5.6.2014 opravljen tehnični pregled za 1. fazo zgrajene kanalizacije, v pridobivanju je uporabno dovoljenje.ČN Gorenja vas že v poskusnem obratovanju

 

Gradbena dela na posodobitvi in razširitvi ČN Gorenja vas so se začela v aprilu 2013, ko je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelana PZI projektna dokumentacija. Tehnični pregled posodobljene in razširjene čistilne naprave je bil narejen 18.12.2013. Na podlagi tehničnega pregleda in odpravljenih pomanjkljivosti je bila 8.1.2014 izdana Odločba o poskusnem obratovanju št. 351-422/2013, ki jo je izdala UE Škofja Loka. Uradno je posodobljena ČN Gorenja vas v poskusnem obratovanju od 15.1.2014, ki bo trajalo 1 leto. V tem času bo narejen funkcionalni preizkus delovanja in umerjanja celotnega sistema čiščenja komunalnih odpadnih voda. Trenutna obremenitev ČN Gorenja vas je okoli 1000 PE, vendar pričakujemo, da bomo v pomladnem času in do konca leta 2014 začeli izvajati nove priključke na območju naselja Hotavlje, kjer se zaključuje gradnja kanalizacijskega sistema.

 Gradnja kanalizacijskega sistema Trebija-Gorenja vas se nadaljuje

 

Gradbena dela na izvedbi primarnih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija –Gorenja vas so se začela v avgustu 2013, ko je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelana PZI projektna dokumentacija za izvedbo. Gradnja je najprej potekala na območju naselij Gorenja vas in Hotavlje, kjer so bila dela do konca leta 2013 tudi zaključena. V novembru 2013 se začela tudi gradnja primarnega kanala na Trebiji, kjer se bo v letu 2014 razširila še na naselje Podgora. V aprilu 2014 bo narejen delni tehnični pregled in pridobivanje gradbenega dovoljenja za primarni kanal na območju naselij Hotavlje in Gorenja vas, kjer je potrebno začeti izvajati priključke zaradi zagotovitve obremenitve ČN Gorenja vas, ki je v poskusnem obratovanju,

Do konca leta 2013 je bila tako zgrajenih približno 4 km primarnega kanala od skupne dolžine 6,94 km, kar predstavlja 57,63% celotne dolžine primarnih kanalov.

 © Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011