Župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe in predsednik uprave SGP Pomgrad Tadej Ružič sta danes v Škofji Loki, na križišču Ljubljanske ceste in ceste v Frankovo naselje, položila temeljni kamen za začetek gradnje Zbirnega kanala Trata. Gre za enega izmed sedmih odsekov kanalizacijskega sistema Škofje Loke, ki ga bodo v letošnjem letu na novo zgradili, ponekod nadgradili in v celoti izboljšali. Danes začeti projekt bo prispeval k izboljšanju delovanja celotnega javnega kanalizacijskega sistema, dvignil kakovost življenjskih pogojev prebivalcev in pospešil nadaljnji razvoj občine.
V letošnjem letu je na območju Občine Škofja Loka predvidena gradnja in izboljšava na sedmih odsekih javnega kanalizacijskega sistema. Pridobljena gradbena dovoljenja za gradnjo kanalizacije v naselju Puštal, za gradnjo kanalizacije v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter so že pravnomočna. Februarja se bo začela gradnja na kanalizacijskem sistemu Zbirni kanal Trata, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno kot prvo. Župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe in predsednik uprave SGP Pomgrad Tadej Ružič sta zato danes položila temeljni kamen za gradnjo Zbirnega kanala Trata. Ta dogodek predstavlja simbolni začetek gradnje in izboljšave javnega kanalizacijskega sistema v Občini Škofja Loka. Sama gradnja je sicer razdeljena na sedem odsekov, ki predstavljajo teritorialno in fizično zaključene celote kanalizacijskega sistema v Občini Škofja Loka. Obstoječi sistem Zbirnega kanala Trata je v tem času namreč postal hidravlično poddimenzioniran. Tudi zaradi novih pozidav in predvidenih novih gradenj je že sedaj premer cevi kanalizacije premajhen in zato neustrezen. Novozgrajeni kanal bo hidravlično izboljšan. Z gradnjo 1,58 km kanalizacijske cevi in z izgradnjo razbremenilnika ter ostalih naprav javne kanalizacije bodo zadostili vsem novim okoljskim predpisom in zahtevam za tovrstne objekte.
Po pridobitvi gradbenih dovoljenj bo izvajalec pričel z gradnjo na Zbirnem mestnem kanalu, ki bo tudi pomenila izboljšavo in povečala hidravlično ustreznost objekta. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja poteka tudi še za gradnjo kanalizacijskega sistema z objekti v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče, kjer bo zgrajena tudi nova komunalna čistilna naprava.
Po položitvi temeljnega kamna za začetek gradnje javne kanalizacije so vsi predstavniki izvajalcev projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Projekt Škofja Loka«, Izvajalec, Inženir – nadzornik, Izvajalec obveščanja javnosti in Naročnik, v Sokolskem domu v Škofji Loki predstavili izkušnje sodelovanja v projektu iz preteklega leta in napovedali aktivnosti in dogodke za tekoče leto.
Predsednik uprave SGP Pomgrad Tadej Ružič je razložil potek izvedbe gradbenih del na Centralni čistilni napravi Škofja Loka, medtem ko je tehnični direktor podjetja Projekt d.d. Nova Gorica Igor Vuga, ki v projektu sodeluje kot izvajalec nadzora, predstavil izzive, s katerimi so se srečevali pri nadzoru posodobitve in nadgradnje Centralne čistilne naprave Škofja Loka.
V okviru projekta je v preteklem letu potekalo tudi obveščanje javnosti o izvajanju skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore«, v katerega so vključene vse občine na Škofjeloškem (Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri). Izvaja ga podjetje Dialog-si.net d.o.o., ki je bil na javnem razpisu izbran kot najugodnejši ponudnik. Direktor podjetja Dialog-si.net d.o.o. Branko Vodušek je predstavil izvedene komunikacijske aktivnosti v preteklem letu, ki so prispevale k informiranju, ozaveščanju in boljšemu razumevanju projekta, ne le med občani vseh občin na Škofjeloškem, temveč tudi med širšo javnostjo.
Župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe je izrazil zadovoljstvo z opravljenim delom v preteklem letu in podrobno predstavil načrtovane aktivnosti za letos. »Izboljšana kanalizacijska infrastruktura bo pomembno prispevala k nadaljnjemu razvoju občine,« je poudaril župan in dodal, da bo projekt dvignil kakovost življenjskih pogojev prebivalstva in prispeval k varovanju naravnega okolja, predvsem podtalnice.

Časovni potek izvajanja gradbenih del Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Sore

Centralna čistilna naprava Škofja Loka
Gradbeno dovoljenje: 13.7.2012 (izdano), 18.7.2012 (dokončno in pravnomočno)
Pričetek del: julij 2012
Čistilna naprava Reteče:
Gradbeno dovoljenje: 24.12.2012 (izdano), 23.1.2013 (pravnomočno)
Pričetek del: spomladi 2013
Zbirni mestni kanal
Gradbeno dovoljenje: še ni pridobljeno, za prvi del bo vloga za GD na UE oddana v februarju
Pričetek del: spomladi 2013
Zbirni kanal Trata
Gradbeno dovoljenje: 3.12.2012 (izdano), 13.12.2012 (pravnomočno)
Pričetek del: konec januarja 2013
Kanalizacija Puštal
Gradbeno dovoljenje: 19.12.2012 (izdano), 15.1.2013 (pravnomočno)
Pričetek del: februar 2013
Kanalizacija Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter:
Gradbeno dovoljenje: 21.12.2012 (izdano), 5.1.2013 (pravnomočno)
Pričetek del: marec 2013

Kanalizacija Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče
Gradbeno dovoljenje: v decembru oddana vloga na UE za vzhodni del
Pričetek del: spomladi 2013

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«.  Posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka

 

Župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe, podžupan Občine Škofja Loka Robert Strah, predstavnik podjetja GH Holding d.d. Teo Vida in predstavnik Inštituta za ekološki inženiring d.o.o. Matija Cerar so na današnji novinarski konferenci predstavili potek posodobitve in nadgradnje Centralne čistilne naprave Škofja Loka ter pomen naložbe za prebivalce občine. Preko 6 milijonov evrov vredna naložba, ki bo delno sofinancirana s strani  Evropske unije, bo odpravila pomanjkljivosti obstoječe čistilne naprave in prispevala k ureditvi stanja odpadnih voda v porečju Sore. 

Na današnji novinarski konferenci so župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe, podžupan Občine Škofja Loka Robert Strah, predstavnik podjetja GH Holding d.d. Teo Vida in predstavnik Inštituta za ekološki inženiring d.o.o. Matija Cerar predstavili potek posodobitve in nadgradnje Centralne čistilne naprave Škofja Loka. Gradnja tehnološko zastarele čistilne naprave, ki deluje že od leta 1974, se je po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja začela že konec avgusta. Kljub izjemno zahtevni gradnji, saj največjo težavo predstavlja omejenost prostora okoli obstoječe čistilne naprave in zagotovitev njenega delovanja s čim manjšimi odstopanji, si prizadevajo, da bo gradnja zaključena v čim krajšem času (predvidoma konec naslednjega leta) in s čim manj negativnimi vplivi na okolje. 

Posodobljena čistilna naprava s 45.600 PE bo vključevala zadrževalni bazen deževnih voda, mehansko čiščenje in prečiščenje, upravno zgradbo, biološke bloke, zalogovnike blata ter gnilišč s plinohramom. Omogočala bo tretjo stopnjo čiščenja (odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin), prevzemala greznične gošče in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, dosegala boljše parametre od predpisanih, povečala učinek čiščenja, kar pomeni, da bo v reko Soro odtekala bolj prečiščena in sveža voda, ter tako zadostila strogim okoljskim predpisom in standardom. »S tem pa bo dosežen tudi glavni namen projekta, in sicer pustiti čistejše okolje generacijam za nami,« je poudaril mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka. Posodobljena in nadgrajena čistilna naprava bo omogočila priključevanje novih kanalizacijskih sistemov in s tem čiščenje komunalnih odpadnih vod iz naselij, ki do sedaj še niso imela urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore, Projekt Občina Škofja Loka, ki poleg posodobitve in nadgradnje Centralne čistilne naprave Škofja Loka na zmogljivost 45.600 PE vključuje še gradnjo nove čistilne naprave Reteče z 2.400 PE in izgradnjo in izboljšavo 12,78 km kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti, je del skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore in sodi v okvir celovitega regionalnega okoljskega projekta Ureditev porečja Sore. V projekt so se partnersko povezale vse štiri občine na Škofjeloškem: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. Namen projekta je urejanje celotne komunalne infrastrukture na območju vseh štirih občin do leta 2015. Skupna vrednost skupine projektov je ocenjena na 29,6 milijona EUR, sofinancirata pa jo Kohezijski sklad Evropske unije in Republika Slovenija.

Dodatne informacije: mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,      T: 04 51 12 300, F: 04 51 12 318, E: obcina@skofjaloka.si, W: www.skofjaloka.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.Posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka poteka uspešno

NASLOV: Posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka poteka uspešno

PODNASLOV: Škofjeloška posodobljena čistilna naprava bo ustreznejša in učinkovitejša


Škofja Loka, 4. julij -  Danes je na Centralni čistilni napravi na Suhi pri Škofji Loki pod vodstvom vodje gradbišča Draga Kalamara, predstavnika izvajalca gradbenih del SGP Pomgrad potekal organizirani ogled gradbišča. Dela potekajo uspešno, kljub izjemno zahtevni gradnji, ki bo zaključena predvidoma pozno spomladi prihodnje leto. Po izgradnji čistilne naprave bo sledilo poskusno obratovanje. Posodobljena čistilna naprava bo z omogočanjem tretje stopnje čiščenja poleg zadostitve strogim okoljskim predpisom in standardom, povečala učinek čiščenja, kar pomeni, da bo v reko Soro odtekala bolj prečiščena in sveža voda. 

Danes je na Suhi pri Škofji Loki pod vodstvom vodje gradbišča Draga Kalamara, predstavnika izvajalca gradbenih del SGP Pomgrad, d.d., potekal ogled izvajanja nadgradnje in posodobitve Centralne čistilne naprave Škofja Loka. Gre za izjemno zahtevno gradnjo, saj največjo težavo predstavlja omejenost prostora okoli obstoječe čistilne naprave ob hkratnem zagotavljanju njenega delovanja s čim manjšimi odstopanji. Z zelo natančnim planiranjem že v fazi projektiranja te težave uspešno rešujejo. Posodobitev in nadgradnja obstoječe in tehnološko zastarele Centralne čistilne naprave se je začela po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, konec avgusta lani.

Delavci SGP Pomgrad trenutno v izkopu gradbene jame gradijo prezračevalni bazen (del naknadnega usedalnika), deževni bazen z vtočnimi grabljami, katere odvajajo grobe delce, ki prihajajo s kanalizacijo ter izvajajo sanacijo linije blata (primarni in sekundarni zalogovnik blata, gnilišče, strojnica zalogovnikov in gnilišč). Največje težave delavcem povzroča nepredvideno zalitje gradbene jame s podtalno vodo, ki jo je potrebno črpati in strojno rušenje žive skale. Poleg črpanja podtalne vode in rušenja skale že poteka tudi polaganje drenaže (podobjekt), nasutje in priprava talnih plošč, ki mu bo sledilo armiranje betonskih sten. Prostorsko stisko za deponijo izkopnih materialov, odlagalnih površin za armaturo in opaže ter transportnih poti uspešno rešujejo tudi v sodelovanju z občani.

Zaradi jesenskega deževja in dolge zime se je čas gradnje nekoliko podaljšal, tako da zamud še niso uspeli povsem nadoknaditi, vendar bodo to storili v poletnem času.
Gradbena dela bodo zato potekala vse poletje, poleg tega bo delo na biološkem bloku potekalo v dveh izmenah (od 6.00 do 14.00 ure in od 14.00 do 22.00 ure).

Po izgradnji objektov na Centralni čistilni napravi bodo izvajalci izvedli še zasip in zvišanje terena, saj gre za poplavno območje. Vsa večja gradbena dela bodo izvedena letos do pozne jeseni.

Zaključek gradnje je predviden pozno spomladi prihodnje leto, temu bo sledilo poskusno obratovanje.

Posodobljena čistilna naprava s 45.600 populacijskimi enotami (PE) bo vključevala zadrževalni bazen deževnih voda, mehansko čiščenje in prečiščenje, upravno zgradbo, biološke bloke, zalogovnike blata ter gnilišč s plinohramom. Omogočala bo tretjo stopnjo čiščenja (odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin), prevzemala greznične gošče in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav, dosegala boljše parametre od predpisanih, povečala učinek čiščenja, kar pomeni, da bo v reko Soro odtekala bolj prečiščena in sveža voda, ki bo tako zadostila strogim okoljskim predpisom in standardom.

Posodobljena in nadgrajena čistilna naprava bo omogočila priključevanje novih kanalizacijskih sistemov in s tem čiščenje komunalnih odpadnih vod iz naselij, ki do sedaj še niso imela urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

 © Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011