Škofja Loka je najbolje ohranjeno slovensko srednjeveško mesto, središče občine in škofjeloške regije. Nahaja se pod vznožjem Škofjeloškega hribovja, v sotočju dveh rek, Selške in Poljanske Sore. Prvič je bila omenjena kot trg leta 1248, leta 1274 pa kot mesto. Leta 1987 je bilo mesto razglašeno za kulturni spomenik. Na robu pobočja nad mestom stoji Škofjeloški ali Loški grad, ki je danes v lasti občine, v njem pa deluje muzej z bogato zbirko z ozemelj nekdanjega loškega gospostva. Mesto privablja številne turiste, ki jih poleg gradu navduši tudi bogato staro mestno jedro.

Občina Škofja Loka se razprostira na 146 km2, obsega 62 naselij v 11 krajevnih skupnostih, v njej pa živi dobrih 22.500 prebivalcev.

Več o občini: www.skofjaloka.siObstoječe stanje kanalizacijskega sistema
Mesto Škofja Loka ima, razen nekaj manjših območij, kanalizacijo zgrajeno, vendar je stanje na nekaterih delih dotrajano in hidravlično neustrezno. Delno so s kanalizacijo opremljena naselja Vešter, Binkelj, Stara Loka, Grenc, Virmaše, Sveti Duh, Hosta, Suha, Trata in Trnje. Brez kanalizacije pa so naselja Virlog, stanovanjski del naselja Vincarje, Podpulfrca, Puštal, Dorfarje in Forme. Vsa odpadna voda, ki se zbira v javnem kanalizacijskem sistemu, se čisti v centralni čistilni napravi. Naprava deluje že od leta 1974 in ne izpolnjuje več v celoti današnjih potreb.

Naselja Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče še nimajo zgrajene javne kanalizacije. Ureditev stanja na tem območju je še posebej pomembna zaradi bližine Sorškega polja, ki je velik potencialni vir pitne vode, območje pa sodi tudi pod zaščito Nature 2000.

Projekt Škofja Loka
Projekt zajema izgradnjo in izboljšavo 12,78 km kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti, novo čistilno napravo v Retečah in nadgradnjo centralne čistilne naprave Škofji Loki:

  • izboljšava zbirnega mestnega kanala (0,92 km) z objekti,
  • izboljšava zbirnega kanala Trata (1,57 km) z objekti,
  • gradnja kanalizacije Puštal (2,24 km) z objekti,
  • gradnja kanalizacije z objekti v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter (2,27 km),
  • gradnja kanalizacije z objekti v naselju Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče (5,64 km),
  • gradnja 6 razbremenilnikov, 3 razbremenilnih, 2 zadrževalnih bazenov ter 7 črpališč,
  • gradnja ČN Reteče za 2.400 PE,
  • posodobitev in nadgradnja CČN Škofja Loka na 45.600 PE.


Predviden zaključek projekta je oktober 2014, ko bo zaključeno enoletno poskusno obratovanje čistilne naprave v Retečah.
 
 


Financiranje
Pogodbena vrednost izvajalskih del za izgradnjo in posodobitev kanalizacijskega sistema ter čistilnih naprav v Občini Škofja Loka znaša 13,4 milijona evrov, vrednost pogodbe za storitve nadzora pa 244.800 evrov. Projekt poleg občine in Republike Slovenije sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


 © Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011