Železniki, 5. september – Na današnji novinarski konferenci so mag. Anton Luznar, župan Občine Železniki, Miha Kordiš predstavnik gradbenega izvajalca Hidroinženiring in Anton Mužič predstavnik podjetja DRI, upravljanje investicij, ki je zadolžen za strokovni nadzor, predstavili začetek izvajanja projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Projekt Železniki. Preko 2,2 milijona evrov vredna naložba, ki bo delno sofinancirana s strani Evropske unije, bo odpravila pomanjkljivosti obstoječe čistilne naprave in prispevala k ureditvi stanja odpadnih voda v porečju Sore. 

Na današnji novinarski konferenci so župan občine Železniki mag. Anton Luznar, predstavnik gradbenega izvajalca Hidroinženirig Miha Kordiš in predstavnik podjetja DRI, upravljanje investicij Anton Mužič, zadolžen za strokovni nadzor projekta predstavili začetek izvajanja projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Projekt Železniki, ki vključuje posodobitev in razširitev čistilne naprave Železniki. 

Obstoječa čistilna naprava v katero se stekajo komunalne odpadne in padavinske vode iz mesta Železniki ter naselij Rudno in Studeno je preobremenjena in tehnološko neustrezna, zato sta potrebni njena posodobitev in razširitev. Razširitev in posodobitev obstoječe čistilne naprave s 2000 PE na 4500 PE bosta vključevali: črpališče s fekalno postajo, vmesni bazen z mehanskim čiščenjem, SBR reaktorji (4x), bazen odvečnega blata z dehidracijo, bazen očiščene vode z UV dezinfekcijo. Zaradi boljšega izkoristka in mehanske stopnje čiščenja odpadne vode bo na čistilni napravi izvedena sprememba vstopnega črpališča.

Gradnja bo potekala v dveh fazah, in sicer bo v prvi fazi na vzhodni strani obstoječe čistilne naprave dograjena nova čistilna naprava, medtem ko bo v drugi fazi potekala posodobitev obstoječe čistilne naprave. Gradbena dela se bodo začela v mesecu septembru, zaključek pa je predviden konec pomladi prihodnje leto.
Posodobljena čistilna naprava bo temeljila na klasični SBR (ang. Sequence Batch Reactor – Saržni Biološki Reaktor) tehnologiji z nadgradnjo biološkega procesa. Zaradi lokacije čistilne naprave na poplavnem območju bo nov objekt čistilne naprave ustrezno zvišan za 80 cm. S popolno avtomatizacijo in daljinskim nadzorom se bo ne le zmanjšala prisotnost upravljavca (na 4h/teden), temveč tudi prispevala k zmanjšanju vplivov na okolje in vodotok.

 

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Projekt Železniki« je del skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« in sodi v okvir celovitega regionalnega okoljskega projekta »Ureditev porečja Sore«. V projekt so se partnersko povezale vse štiri občine na Škofjeloškem: Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Železniki in Občina Žiri. Predmet projekta je urejanje celotne komunalne infrastrukture na območju vseh štirih občin do leta 2015. Skupino projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore«, katerih skupna vrednost je ocenjena na 29,6 milijonov EUR, sofinancirata Kohezijski sklad Evropske unije in Republika Slovenija.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije: mag. Anton Luznar, župan Občine Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, T: 04 500 50 00, F: 04 500 00 20, E: uprava@obcina.zelezniki.si  W: www.zelezniki.si

 © Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011