Občina Železniki leži v zgornjem delu Selške doline, nad katero kraljuje Ratitovec, ki privablja številne planince. Mesto Železniki je nekdaj slovelo po železarski industriji, ki so jo omogočile velike zaloge železove rude in lesa ter reka Sora kot pogonska sila. Železarstvo je zaradi nekonkurenčnosti v začetku 20. stoletja propadlo. Danes ima mesto razvito lesno, kovinskopredelovalno in elektroindustrijo, uveljavlja se tudi obrt, na kmetijah pa se vse bolj ukvarjajo s kmečkim turizmom.

Občina meri 164 km2 in obsega 29 naseljih s približno 6.900 prebivalci.

Več o občini: www.zelezniki.si/obcina/

Obstoječe stanje kanalizacijskega sistema
Mesto Železniki je dobro opremljeno s kanalizacijo, na omrežje pa je potrebno priključiti še del Železnikov (območje Racovnik in del območja Na Plavžu) ter del naselij Studeno in Jesenovec. Čistilna naprava, na katero se stekajo komunalne odpadne in padavinske vode iz mesta Železniki ter naselij Rudno in Studeno, je iz leta v leto bolj obremenjena in jo je potrebno tehnološko posodobiti.
S kanalizacijskim omrežjem in čistilno napravo je opremljena tudi vas Zali Log.
V letu 2011 je bil zgrajen kanalizacijski sistem Selca–Dolenja vas, ki se je zaključil s čistilno napravo v Dolenji vasi.
Po državnem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je poleg zgoraj navedenih območij mesta Železniki in delov naselij na območju občine Železniki z javno kanalizacijo potrebno opremiti še naselja Sorica, Dražgoše in Spodnje Danje.


Projekt Železniki

Izvedba projekta bo omogočila ustrezno odvajanje odpadnih voda in obsega:

  • posodobitev in razširitev čistilne naprave Železniki z 2.000 PE na 4.500 PE.


Predviden zaključek projekta je v letu 2014, ko bo zaključeno enoletno poskusno obratovanje čistilne naprave.Financiranje

Ocenjena vrednost projekta posodobitve čistilne naprave v občini Železniki glede na odločbo o dodelitvi sredstev znaša 2.038.272 EUR brez DDV. Projekt poleg občine in Republike Slovenije sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


 © Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011